next up previous contents
Next: Interneuroner Up: Näthinnans bearbetning av visuella Previous: Fototransduktion   Contents

Ganglieceller

Från fotoreceptorerna fortleds syninformationen via interneuroner till ganglieceller, vilka går ut ur ögonhålan via optiska disken och bildar nervus optica. Se figur för en översikt över retinas neurala nätverk.

Ganglieceller kännetecknas av att de har ett receptivt fält som tar emot signaler från fotoreceptorer på ett visst område av näthinnan. Detta receptiva fält kan har framförallt två egenskaper:

  1. Det är cirkulärt
  2. Det är uppdelat i två delar, ett receptivt fält-centra och en omgivning
Det finns huvudsakligen två typer av ganglieceller:

Ett diffust ljus spritt över en stor area framkallar således endast en liten respons hos de bägge typerna av ganglieceller. Synen hos människan är således mest känslig för kontraster, vilket också är det mest användbara i vardagen då man betraktar objekt som illuminerats. Vidare spelar denna uppdelning en roll för att kunna detektera förändringar; on-center-celler detekterar ökning av ljusintensitet medan off-center detekterar minskning av ljusintensitet.

Ganglieceller kan även delas in efter funktion enligt följande:

En del celler, vars funktion f n är okänd, kan dock inte sorteras in i ovanstående.


next up previous contents
Next: Interneuroner Up: Näthinnans bearbetning av visuella Previous: Fototransduktion   Contents
Bengt Ljungquist 2007-01-20