next up previous contents
Next: Fototransduktion Up: Näthinnans bearbetning av visuella Previous: Näthinnans bearbetning av visuella   Contents

Näthinnans struktur och omgivning

Figure 10: Ögats struktur
\includegraphics[width=0.7\textwidth]{bilder/syn/eyeball.eps}

Ljuset som träder in i ögat bryts av cornea (hornhinnan) och lens (lins). Därefter passerar ljuset genom corpus vitreum (glaskroppen) och når således näthinnan. Det ljus som inte tas upp av näthinnan når det epitel av svart pigment som omger ögat. Detta epitellager förhindrar således att ljuset reflekteras tillbaka på näthinnan.

För att nå fotoreceptorerna som sitter närmast epitellagret måste ljuset passerar genom ett lager av neuroner. För att inte det skall distorteras är dessa omyeliniserade. Vidare är de i en visst område, fovea (gula fläcken), böjda åt sidan så att ljuset lättare når fotoreceptorerna. I en specifik punkt i centrum av fovea, foveola är denna böjning mest uttalad. I det område där synnerverna lämnar retina, optiska disken, finns inga receptorer och därför en blind fläck i synfältet vilket också är områdets kanske mer kända namn.

Det finns två typer av fotoreceptorer (se figur 11):

Figure 11: Stavar och tappar
\includegraphics[width=0.9\textwidth]{bilder/syn/photoreceptors.eps}

Bägge typerna av fotoreceptorer har samma konceptuella struktur och består av tre funktionella regioner:

  1. Ett yttre segment beläget mest distalt från retina, i vilket fototransduktionen äger rum och som följdaktligen är fyllt med ljusabsorberande pigment.
  2. Ett inre segment beläget mer proximalt ovh vilket innehåller det mesta av cellens biosyntetiska apparat som cellkärna och mitokondrier
  3. En synaptisk terminal vilken bildar synapser med fotoreceptorns målceller

Varje pigmentmolekyl består av en ljusabsorberande molekyl bunden till ett membranprotein. Dessa membranprotein finns i stor mängd då fotoreceptorerna i sitt yttre segment består av ett stort antal membranösa diskar som ligger staplade på varandra. I stavar är dessa diskar fritt flytande och inneslutna i cellen medan de hos tappar existerar som veck i det yttre cellmembranet.


next up previous contents
Next: Fototransduktion Up: Näthinnans bearbetning av visuella Previous: Näthinnans bearbetning av visuella   Contents
Bengt Ljungquist 2007-01-20