next up previous contents
Next: Näthinnans bearbetning av visuella Up: Visuell integration Previous: Signalvägars parallellitet   Contents

Uppmärksamhet och kommunikation mellan signalvägar

Vad gäller uppmärksamhet och bearbetning av visuella intryck kan denna process delas in i två subprocesser:

  1. Preattentiv process - upptäckt av olika objekt i synfältet. Bottom-up och parallellt orienterad informationsbehandling, d v s grupperar samman olika element parallellt till en större helhet
  2. Attentiv process - selektering av specifika egenskaper hos ett objekt som mer framstående. Top-down och sekventiellt orienterad informationsbehandling, då vad som skall selekteras måste väljas ut från de olika elementen ur en vy.Bengt Ljungquist 2007-01-20