next up previous contents
Next: Aktionspotential Up: Membranpotential Previous: Membranets stegsvar   Contents

Signalledningseffektivitet

Då en spänning induceras i en given punkt på neuronen kommer denna spänning att avta med avståndet i x-led från punkten enligt följande

$\displaystyle \Delta V(x)=\Delta V_{0}e^{-x/\lambda}
$

med

$\displaystyle lambda = \sqrt{r_{m}/r_{a}}= \sqrt{ (R_{m}/2\pi a)/(\rho/\pi a^{2})} = \sqrt{\frac{R_{m}}{\rho}\cdot\frac{a}{2}}
$

där $ r_{m}$ är membranresistansen, $ r_{a}$ den axiala resistansen, $ R_{m}$ den specifika membranresistansen och $ a$ är axonradien.
Ledningsförmågan gynnas således av hög specifik ytresistans för membranet $ R_{m}$, av stor axonradie $ a$ samt av att den specifika plasmiska volymresistansen $ \rho$ är så låg som möjligt. Låg axiell resistans inverkar även på nervers excitabilitet; stora nerver exciteras lättare än små. Även ledningshastigheten ökar med större radie, men myelinisering är en betydligt viktigare faktor för denna då myelin isolerar nerven så att signalförlusterna och kapacitansen blir mindre och därmed ökar ledningshastigheten.Bengt Ljungquist 2007-01-20