next up previous contents
Next: Stressinducerad analgesi Up: Smärta Previous: Kontrollmekanismer för smärta   Contents


Endogena kontrollmekanismer

Tre huvudsakliga opioid-receptorklasser har identifierats, $ \mu$, $ \delta$ och $ \kappa$. De är tillika G-protein-kopplade. Opiata alkaloider binder till $ \mu$-receptorn med hög affinitet, men kan blockeras av naloxon som binder till $ \mu$-receptorn utan aktivera denna. $ \mu$-opioida receptorer är framförallt koncentrerade till periaqudeuctala gråa substansen, ventrala medulla samt ytliga delen av ryggmärgens dorsala horn, men återfinnes även på många andra ställen i PNS och CNS, vilket är orsaken till att morfin påverkar många andra fysiologiska processer.

Det huvudsakligen tre klasser av endogena opioidpeptider som agerar med de ovan nämnda receptorerna: Enkephalin, $ \beta$-endorfin samt dynorfiner. Dessa tre peptider genereras från stora polyproproteiner genom de tre generna för proenkephalin, proopiomelanocortin samt prodynorfin. Trots skillnader i längd för de olika peptiderna har de en gemensam tetrapeptidsekvens, Tyr-Gly-Gly-Phe. Enkefalin är relativt aktiv för både $ \mu$- och $ \delta$-receptorer, medan dynorfin är relativt selektivt för $ \kappa$-receptorn. Peptiderna som kodas av de tre opioid-generna är beläget på lite olika ställen i CNS, men de är alla tre belägna på platser där behandling eller modulering av nociception sker.

För att minimera de sidoeffekter som sker då receptorer belägna på andra platser än de där hämning av nociception är önskvärd ges morfin ofta lokalt i ryggmärgen epiduralt eller intrathecalt.

Opioidreceptorerna är belägna presynaptiskt på nociceptiva afferenter samt postsynaptiskt på dendriterna i dorsala hornets neuroner. Opiater reglerar nociceptiv transmission gen om två inhibitoriska mekanismer:

  1. Postsynaptisk inhibition - sker genom att K $ ^\textrm{+}$-jonkonduktansen ökar.
  2. Presynaptisk inhibition - sker genom inhiberad frisättning av glutamat, substans P och andra transmittersubstanser. Denna sker antingen indirekt genom att Ca $ ^\textrm{2+}$ upptag i till sensoriska terminaler minskas (genom ökad K $ ^\textrm{+}$-konduktans) eller direkt genom minskad Ca $ ^\textrm{2+}$-konduktans.


next up previous contents
Next: Stressinducerad analgesi Up: Smärta Previous: Kontrollmekanismer för smärta   Contents
Bengt Ljungquist 2007-01-20