next up previous contents
Next: Smärta Up: Beröring Previous: Mönsterigenkänning hos högre ordingens   Contents


Skadors inverkan på förnimmelser

Skada på somatosensoriska nervbanor i ryggmärgens dorsala kolumner kan innebära att patienten får problem med att känna kutana stimulis rörelseriktning, deras vibration samt förmågan att kunna urskilja två närliggande punkter. Vissa av dessa förmågor kan dock tränas upp igen. Förutom rent sensoriska förmågor blir även motorik lidande då sensorisk information ej förmedlas på korrekt sätt som behövs för att kunna vägleda motoriken.

Vid borttagande av S-I uppträder oförmåga att kunna urskilja storlek, textur och form. Temperatur och smärta förloras dock ej helt, men uppfattningen av dem förändras, dessutom följer stora brister i handens funktion. Skada på Brodmann-område 3b medför problem att urskilja objektes textur, storlek och form. Lesioner i område 1 inverka på uppfattning av textur, medan de i område 2 förändrar förmågan att skilja mellan olika objekts storlek och form.

Skador på S-II medför kraftig nedsatt förmåga att urskilja både form och textur.

Skador på parietalloben innebär relativt komplexa sensorimotoriska abnormaliteter, som t ex att urskilja stimuli på en halva kroppen och att koordinera öga och hand.


next up previous contents
Next: Smärta Up: Beröring Previous: Mönsterigenkänning hos högre ordingens   Contents
Bengt Ljungquist 2007-01-20