next up previous contents
Next: Signalledningseffektivitet Up: Membranpotential Previous: Vilomembranpotential   Contents

Membranets stegsvar

För en strömpuls I i form av en stegfunktion svarar membranet med en potentialförändring av resisitiv-kapacativ karaktär, d v s en till början linjärt ökande potential som sedan flackar ur mot ett visst tröskelvärde, se bild nedan.

Stegsvaret $ V_{m}(t)$ kan också formuleras som en funktion av tiden

$\displaystyle V_{m}(t) = I_{m}R_{in}(1-e^{-t/\tau})
$

där $ I_{m}$ membranströmmen, $ R_{in}$ inputresistansen och $ \tau$ är membrantidskonstanten = produkten $ R_{in}C_{in}$.Bengt Ljungquist 2007-01-20