next up previous contents
Next: Sensoriska modaliteters kanalisering Up: Kroppens sinnen - en Previous: Sinneförnimmelser från viscera   Contents


Transmissionshastighet i olika typer av fiber

Följande transmissionhastigheter förekommer i de olika fibertyperna med tillhörande receptorer enligt Tabell 4:


Table 4: Perifera afferenta nervfibers grupper och deras ledningshastighet
  Muskelnerv Kutan nerv Fiberdiameter ($ \mu$m) Lednings-hastighet (m/s)
Myeliniserade
Stor I A$ \alpha$ 12-20 72-120
Medium II A$ \beta$ 6-12 36-72
Liten III A$ \delta$ 1-6 4-36
 
Ej myeliniserade IV C 0,2-1,5 0,4-2,0
Bengt Ljungquist 2007-01-20