next up previous contents
Next: Proprioception Up: Kroppens sinnen - en Previous: Temperatur   Contents


Smärta

Receptorer som selektivt reagerar på potentiellt skadliga stimuli kallas för nociceptorer. De reagerar på vissa kemiska substanser som frisläpps vid vävnadsskada. Det förekommer tre typer av nociceptorer:Bengt Ljungquist 2007-01-20