next up previous contents
Next: Beröring Up: Perception Previous: Sensorisk system- och signalintegration   Contents


Kroppens sinnen - en översikt

Oberoende av modalitet förmedlas all sensorisk information via dorsala rotganglieneuroner. Den somatosensoriska information som förmedlas från kraniala strukturer gör så via sensoriska trigeminalneuroner, vilka är funktionellt och morfologiskt homologa med dorsala rotganglieneuroner. Dorsala rotganglieneuroner är väl avpassade för att tjäna sina två huvudsyften att överföra energi från en form till en annan samt att sända denna vidare till CNS. De receptoriska egenskaperna av den perifera terminalen. Resten av den perifera grenen tillsammans med den centrala kallas för primär afferentfiber då den leder information från sensor till CNS.

Terminalerna kan vara av två typer; antingen utgörs den av en bar nervända eller så är nervändan inkapslad i någon typ av ickeneural struktur. De med bar nervända känner av smärta eller värme medan de inkapslade känner av tryck och proprioception. Vidare är de med bar nervända ringa eller inte alls myeliniserade och leder således impulser långsamt medan de inkapslade ofta är rikt myelinserade. Se Tabell 3.


Table 3: Somatiskt sensoriska receptortyper
Receptortyp Fibergrupp Fibernamn Modalitet
Kutana och subkutana mekanoreceptorer Beröring
Meissners korpuskel A$ \alpha$,$ \beta$ RA alt. FAI bestrykning (hastighet)
Merkelsk skivreceptor A$ \alpha$,$ \beta$ SAI Tryck, textur (position)
Pacinis korpuskel A$ \alpha$,$ \beta$ PC alt. FAII Vibration
Ruffiniända A$ \alpha$,$ \beta$ SAII Hudsträckning (position)
Hair-tylotrich, hair-guard A$ \delta$ G1,G2 Lätt bestrykning
Fält A$ \alpha$,$ \beta$ F Hudsträckning
C mekano- C C Långsam bestrykning
Thermoreceptorer Temperatur
Kylreceptorer A$ \delta$ III Hudavkylning(25$ ^{\circ}$C)
Värmereceptorer C IV Huduppvärmning
Hetta-nociceptorer A$ \delta$ III Heta tempereraturer(>45$ ^{\circ}$C)
Köld-nociceptorer V IV Kalla tempereraturer(<5$ ^{\circ}$C)
Nociceptorer Smärta
Mekaniska A$ \delta$ III Skarp, stickande
Thermo-mekaniska A$ \delta$ III Brännande
Thermo-mekaniska C IV Frys-smärta
Polymodala V III Långsam, brännande
Skelett- och muskel-mekanoreceptorer Lemmars proprioception
Muskelspole, primära A$ \alpha$ Ia Muskelns längd och hastighet
Muskelspole, sekundära A$ \beta$ II Muskelsträckning
golgireceptor A$ \alpha$ Ib Muskelkontraktion
Ledkapsels mekanoreceptorer A$ \beta$ II Ledvinkel
Streckkänsliga fria ändar A$ \delta$ III Översträckning


Neurologer skiljer mellan två klasser av sinnesförnimmelser:

  1. Epikritiska - Involverar de finare aspekterna av beröring och förmedlas av enkapsulerade receptorer. De epikritiska sinneförnimmelserna indkluderar följande:

    1. Topognos - att känna lätt beröring mot huden och lokalisera dess position
    2. Urskilja vibrationer och bestämma dess frekvens och amplitud
    3. Bestämma detaljer i rummet, t ex texturer, genom beröring
    4. Stereognos - Känna igen formen på objekt som involverar många beröringsytor, t ex ett föremål i handen.
  2. Protopatiska - involverar smärta och temperatur (såväl som klåda och kittlingar) och förmedlas av receptorer med nakna nervändar. De brukar betraktas som grövre än de epikritiska, delvis p g a att de kräver mer intensiva stimuli för att aktiveras.Subsections
next up previous contents
Next: Beröring Up: Perception Previous: Sensorisk system- och signalintegration   Contents
Bengt Ljungquist 2007-01-20