next up previous contents
Next: Kroppens sinnen - en Up: Kodning av sensorisk information Previous: Varaktighet   Contents


Sensorisk system- och signalintegration

Signalerna var för sig som receptorerna avger gör har kanske inte så stor inverkan det slutliga intrycket i högre ordningens kortikala strukturer, men sammantaget och parallellt behandlad med de av alla de andra receptorerna avgivna signalerna ger de en rikare mening. Insikten om en specifik smak eller färg t ex beror oftast inte på en enda typ av receptor utan är ett resultat av integration av signaler från många olika typer av receptorer.

Förutom denna parallellitet råder ett seriellt förhållande för de olika neuronerna i en specifik signalväg; receptorer projicerar på första ordningens neuroner som sedan i sin tur projicerar andra och högre ordningars neuroner. Sensorisk input går närmast in till speciella omkopplings-nuclei vilka tjänar till att förbehandla information. Sensoriska axoner exciterar förutom sin 'egen' postsynaptiska dendrit även närliggande sensoriska axoners dendriter. Om det bara vore för dessa kopplingar så skulle ett stimuli få en bred spridning i högre ordningens neuroner. Så sker inte, utan ett 'winner-takes-it-all' förhållande råder. Detta uppkommer genom att inhibitoriska interneuroner hindrar de närliggande neuronerna att fyra av. Dessa inhibitoriska interneuroner kan antingen projicera från den presynaptiska neuronen genom en feed-forward-koppling eller från den postsynaptiska genom en feedback-koppling. De kan även aktiveras från mer avlägsna centra som t ex från cerebrala cortex.


next up previous contents
Next: Kroppens sinnen - en Up: Kodning av sensorisk information Previous: Varaktighet   Contents
Bengt Ljungquist 2007-01-20