next up previous contents
Next: Intensitet Up: Kodning av sensorisk information Previous: Modalitet   Contents


Lokalitet

Det spatiala arrangemanget av sensorer spelar stor roll, speciellt för modaliteterna syn och beröring. Det ger tre möjligheter:

  1. Lokalisera stimulit på kroppen eller källan till det i rummet.
  2. Skilja på storlek och form för olika objekt.
  3. Behandla de finare detaljerna i stimulit.
För att uppnå dessas förmågor finns en speciell struktur kallad receptivt fält kopplad till varje neuron. Det är det område där stimulans exciterar cellen. Ett stimuli större än det receptiva fältet kommer således att excitera flera neuroner. Olika områden har dock olika hög täthet av receptorer och de receptiva fältens storlek kan därmed variera.

För hörsel, smak och lukt finns dock även en spatiell indelning av receptorer, men denna är dock enligt vilken del av stimulits energispektra som receptorn svarar på. För smak t ex är olika delar av tungan känsliga för olika smaker.Bengt Ljungquist 2007-01-20