next up previous contents
Next: Medvetandets representation Up: Neural representation för perception Previous: Personliga rummets representation   Contents

Extrapersonligt rum - representation

Posteriora parietalcortex är fokus för projektioner ifrån primära somatosensoriska cortex, visuella och auditoriska system samt hippocampus. I detta multimodala associationsområde sker således integration av somatosensorisk information med övriga sinnen. Lesioner i denna högre ordningens region ger således inte upphov till enkla sensoriska störningar som blindhet eller dövhet utan resulterar i agnosi, en oförmåga att uppfatta objekt som förmedlats genom intakta sensoriska kanaler. Speciellt dramatiskt kan det bli vid t ex astereoagnosi där patienter inte uppfattar objekts form genom känseln. Detta kan få som resultat att en kroppshalva kan kännas som om den inte 'hör till' patienten. Patienter med skador i posteriora parietalloben får ofta störningar i uppfattningen av det relativt skadan kontralaterala extrapersonliga rummet. Minnet av det extrapersonella rummet sparas således kroppscentrerat.Bengt Ljungquist 2007-01-20