next up previous contents
Next: Extrapersonligt rum - representation Up: Neural representation för perception Previous: Neural representation för perception   Contents


Personliga rummets representation

Den kanske enklaste och mest påtagliga neurala representationen är den av det personliga rummet. Som tidigare nämnts, så behålls den spatiala relationen neuronerna emellan för varje behandlingssteg. Detta innebär att kroppsytan bildar en neural mappning (eller karta om man så vill) över kroppsytan bildas på primära somatosensoriska cortex på ytan av postcentrala gyrus. Noterbart för denna karta är att den kortikala ytan inte står i proportion till kroppsytan, t ex ägnas läpparna större kortikal yta än hela bålen. Liknande mappningar förekommer även för andra somatiska submodaliteter; t ex hamnar somatisk information från huden beskriven ovan i Brodmann-området 3b medan den från muskler och leder hamnar i 3a. Hudinformationen behandlas sedan vidare i Brodmann-område 1 och kombineras sedan med information från muskler och leder i Brodmann-område 2. Genom dessa mappningar är det möjligt att lokalisera neurologiska störningar i form av sensoriska störningar relativt precist.

En slående sak är dock att dessa neurologiska mappningar inte är fasta, utan kan modiferas med tiden beroende på olika omständigheter. Exempelvis kan ett kortikalt område vars sensoriska funktion förlorats genom en amputation mappas om till att behandla sensorisk information från andra delar av kroppen. Den mekanism som troligen ligger bakom detta är att nervceller som avfyras tillsammans också kommer att förbindas med varandra fysiskt. Detta kan vara orsaken bakom fantomlemssyndromet där en amputerad person känner det som om den amputerade kroppsdelen fortfarande finns kvar. Detta kan även bero på att ärrvävnad som exciterar nervändar från lemmen.


next up previous contents
Next: Extrapersonligt rum - representation Up: Neural representation för perception Previous: Neural representation för perception   Contents
Bengt Ljungquist 2007-01-20