next up previous contents
Next: Vilomembranpotential Up: Membranpotential Previous: Membranpotential   Contents

Dynamik

Membranpotentialen kan förändras genom att joner förflyttas genom membranet. Detta sker framförallt genom jonkanaler. Membranet i sig är vanligtvis för tätt för att tillåta någon diffusion av joner. Om membranpotentialen blir mindre negativ genom att laddningar på respektive sida om membranet minskar kallas detta depolarisation. Blir den mer negativ kallas detta hyperpolarisation. Förändringar i membranpotential som inte leder till att jonkanaler öppnas kallas elektrotoniska potentialer och säges vara de membranets passiva svar på potentialförändringar och laddningsströmmar.Bengt Ljungquist 2007-01-20