next up previous contents
Next: Neural representation för perception Up: Sensorisk och motorisk integration Previous: Associationsområdens interaktion   Contents


Cerebrala hemisfärernas kognitiva asymmetri

En av cerebrala hemisfärerna (vanligtvis den vänstra) är dominant och därmed skiljer sig behandlingen något åt jämfört dem emellan. De flesta aktivir påverkar bägge hemisfärerna till någon del, även om olika delfunktioner är förlagda till olika delar. För språk är t ex behandlar den dominanta ordens mening medan den icke-dominanta behandlar tonation, emotionella gester och ansiktsuttryck. Generellt har den ickedominanta en mer framträdande roll i tolkningen av rummet. Skador på denna får därför större påverkan vad gäller rumsuppfattningen. Speciellt framträdande blir också skillnader för patienter vars kommissurer är avskurna; exempelvis så behandlas information olika beroende på var i synfältet ett objekt presenteras.Bengt Ljungquist 2007-01-20