next up previous contents
Next: Cerebrala hemisfärernas kognitiva asymmetri Up: Sensorisk och motorisk integration Previous: Prefrontala cortex som exempel   Contents


Associationsområdens interaktion

Parietala och dorsolateralt prefrontala associationscortex verkar bägge tillhöra de mest sammankopplade områdena av associationscortex och de projicerar bägge till ett antal olika kortikala och subkortikala strukturer: Neuroner i posteriort associativa området indikerar att något sensoriskt stimuli förnummits, däremot är de inte kopplade till den motoriska responsen; detta avgörs med hjälp av vilken koppling som föreligger mellan posteriora och anteriora associativa områdena.Bengt Ljungquist 2007-01-20