next up previous contents
Next: Associationsområdens interaktion Up: Sensorisk och motorisk integration Previous: Associativa områdens funktion   Contents


Prefrontala cortex som exempel på associationsområdens funktion

Prefrontala cortex består av tre i primater prominenta områden:

De erhåller afferenter från mediodorsala nucleus thalami vilka terminerar i granulcellagret. Deras viktigaste funktioner är att bedöma konsekvenserna av framtida handlingar och att planera och organisera handlingar utefter detta. För att uppnå detta måste prefrontala cortex bedöma såväl externt som internt härstammande sensorisk information. Även för att utföra motoriska handlingar när stimuli inte finns tillgängligt just i ögonblicket har prefrontala associationsområdet en viktig roll och är således inblandat i korttidsminne, främst i form av ett arbetsminne där information lagras för att bedöma framtida handlingar.

Prefrontala associationsområdet kan framförallt delas in tre olika områden:

  1. Området runt principala sulcus - Detta område verkar ha störst påverkan på arbetsminnet.
  2. Området ventralt om principala sulcus - Detta område verkar minnas vad objektet i arbetsminnet är, t ex form och färg
  3. Området dorsalt om principala sulcus - Detta område verkar innehålla information om objektets lokalitet.
Denna uppdelning är inte funktionellt strikt, utan några neuroner reagerar på både form och lokalitet. Dessa har då antagligen till uppgift att integrera dessa olika typer av information. Utöver dessa minnesfunktioner verkar också prefrontala cortex innehålla ett område separat för verbalt minne.


next up previous contents
Next: Associationsområdens interaktion Up: Sensorisk och motorisk integration Previous: Associativa områdens funktion   Contents
Bengt Ljungquist 2007-01-20