next up previous contents
Next: Prefrontala cortex som exempel Up: Sensorisk och motorisk integration Previous: Uni- och multimodalitet   Contents


Associativa områdens funktion

För behandling av sensorisk information gäller tre viktiga principer:

  1. Sensorisk information behandlas både sekventiellt och parallellt. Detta sker genom en serie av övergångar längs med flera parallella vägar från perifera receptorer genom primära sensoriska cortex och unimodala associationskortex till de multimodala assocationskortex nämligen posteria temporala och parietala cortex.
  2. Sensorisk information från unimodala områden konvergerar i multimodala områden. Olika modaliteter integreras i olika kortikala områden som integrerar dessa till en multisensorisk händelse
  3. Posteriort belägna sensoriskt associationsområden är rikt sammankopplade med frontalt belägna motoriska associationsområden.Bengt Ljungquist 2007-01-20