next up previous contents
Next: Associativa områdens funktion Up: Sensorisk och motorisk integration Previous: Sensorisk och motorisk integration   Contents


Uni- och multimodalitet

Varje primärt sensoriskt cortex vidarebefordrar information till ett närliggande område i sensoriska cortex kallat unimodalt sensoriskt associationsområde. I detta sammanställs all information för en viss sensortyp, t ex i visuella cortex sammanställs färg, form och rörelse. Dessa projicerar sedan på multimodalt sensoriska associationsområden. Dessa projicerar i sin tur på multimodalt motoriska associationsområden vilka bearbetar informationen för att planera rörelse och beräkna hur den skall utföras. I sin tur vidarebefordrar dessa områden information till premotorcortex, vilket sedan skickar vidare till primärt motorcortex. Primärt cortex behandlar således informationen först och sist i sensoriska respektive motoriska signalvägen.

De viktigaste multimodala associationsområdena är följande:

  1. Posteriora associationsområdet - beläget i kanten av parietal, temporal och occipitalloberna. Länkar samman information från flera olika sensoriska modaliteter för förnimmelse och språk. Skador i detta område kan medföra störningar i rumslig uppfattning.
  2. Limbiska associationsområdet - beläget vid cerebrala hemisfärens mediala kant och behandlar känslor och minne.
  3. Anteriora associationsområdet (prefrontalcortex) - beläget rostralt postcentrala gyrus och behandlar planering av rörelser.Bengt Ljungquist 2007-01-20