next up previous contents
Next: Uni- och multimodalitet Up: Grunden för kognition Previous: Förhållande till PNS   Contents

Sensorisk och motorisk integration

Att cortex behandlar information distribuerat och parallellt står nu klart, men hur och var sker så integrationen? Svaret är att det sker hierarkiskt och att det finns vissa specifika områden, s k associativa områden, i vilken denna integration sker. Dessa områden är varken rent sensoriska eller motoriska utan associativa.Subsections

Bengt Ljungquist 2007-01-20