next up previous contents
Next: Sensorisk och motorisk integration Up: CNS anatomiska organisation Previous: Modulatoriska system   Contents


Förhållande till PNS

CNS är anatomiskt men ej funktionellt distinkt från PNS då detta ständigt levererar information och utför kommandon som CNS beslutar om.Bengt Ljungquist 2007-01-20