next up previous contents
Next: Bortförande av transmittersubstans från Up: Neurotransmitters Previous: Småmolekylära transmitters   Contents


Neuroaktiva peptider som transmitters

Neuroaktiva peptider är sekretoriska proteiner som således bildas i ER och sedan via golgi packas in i sekretoriska granula som transporteras via cytoskelettet till axonterminalen. De sju huvudsakliga familjerna efter indelning utifrån liknande primärstruktur är:

Vanligtvis kodas flera olika neuroaktiva peptider av ett och samma DNA, vilket kodar för ett s k polyprotein. Detta polyprotein kan sedan brytas till mindre peptider av olika peptidaser, av vilka några är neuroaktiva peptider.

Många neuropeptider uppfyller alla fyra kriterierna som tidigare ställdes upp i sektion 3.6.1 på en transmittersubstans. De skiljer sig dock på en rad sätt från småmolekylära transmitters:


next up previous contents
Next: Bortförande av transmittersubstans från Up: Neurotransmitters Previous: Småmolekylära transmitters   Contents
Bengt Ljungquist 2007-01-20