next up previous contents
Next: Membranpotential Up: List of Figures Previous: List of Figures   Contents

Versionshistorik

Version Ändringar Datum
0.8 Ursprungsversion 2006-12-07
0.9 Kapitel om minne och inlärning tillagda, 9.3 och 9.4 2006-12-11
0.10 Kapitel om emotion och sinnestämningsstörningar tillagda, 8.3 och 9.2 2006-12-11
0.11 Kapitel om sömn tillagda, se sektion 8.1 och 8.2 2007-01-07
0.12 Kapitel om CSF-cirkulation tillagdt, se sektion 10 2007-01-020Bengt Ljungquist 2007-01-20