next up previous contents
Next: Småmolekylära transmitters Up: Neurotransmitters Previous: Neurotransmitters   Contents


Definition av transmittersubstans

För att klassificera en substans som neurotransmitter kan följande fyra kriteria användas:
  1. Substansen skapas i neuronen
  2. Substansen finns i den presynaptiska terminalen och frisläpps i kvantiteter tillräckligt stora för att påverka postsynaptisk neuron eller effektororgan.
  3. När den tillförs som drog exogent härmar substansen exakt den endogent frisläppta transmittern
  4. En specifik mekanism existerar för att föra bort substansen från synapsklyftan

Det finns huvudsakligen två klasser av neurotransmitters:

Dessa frisläpps dock inte uteslutande, utan det förekommer även s k kotransmission där bägge frisläpps samtidigt.Bengt Ljungquist 2007-01-20