next up previous contents
Next: Versionshistorik Up: Neurofysiologi - en sammanfattning Previous: List of Tables   Contents


List of Figures

 1. Spänningsberoende $ Na^{+}$-kanal
 2. Elektrisk synaps
 3. Kemisk synaps
 4. NMJ
 5. Nikotin ACh-receptor
 6. Exocytos av vesikel
 7. Sensoriska nervbanor (tractus)
 8. Diagram över ryggmärgens principala fasciculi
 9. Hjärnstammen, dorsal vy
 10. Ögats struktur
 11. Stavar och tappar
 12. Signalväg för fototransduktion
 13. Neurala nätverket i retina
 14. Synnervens bana
 15. Cochlea och cortiska organet, tvärsnitt
 16. Hörselnervbanor
 17. Oliva superior medialis, funktion
 18. Oliva superior lateralis, funktion
 19. Näshåla med luktorgan
 20. Glomeruli och några av deras omgivande nerver
 21. Smaklök
 22. Bladformig papill
 23. Kortikala motorområden
 24. Kortikospinala nervbanorna
 25. Muskelspole
 26. Cerebellumindelning
 27. Sagittalsnitt av cerebellum
 28. Cerebellära kortex
 29. Cerebellärt glomerulus
 30. Basala ganglier
 31. Anatomiska förbindelser för basala ganglier
 32. Normala signalvägar till vänster, signalvägar vid parkinsonism till höger
 33. Översikt örat
 34. Membranösa labyrinten med nerver och artärer
 35. Vestibulära systemets hårceller och deras omgivande strukturer
 36. Polarisationsrespons hos hårceller
 37. De i vestibul-okulära reflexen ingående nervbanorna
 38. Nuclei vestibulares position i hjärnstammen
 39. Afferenta kopplingar till nuclei vestibulares
 40. Vestibulo-thalamico-corticala nervbanan
 41. Tracti vestibulospinalis
 42. 33h gammalt hönsembryo
 43. Signaleringsmodell för den tidiga formeringen av neuralröret
 44. Brocas och Wernickes areor
 45. Del av limbiska systemet inblandat i minne och inlärning
 46. Processen vid inlärning och de strukturer som ligger bakom
 47. Habitering
 48. Sensitisering
 49. Varaktig synaptisk förändring vid sensitisering
 50. Översikt över hippocampala signalvägar och en experimentuppställning för att mäta LTP i Schafferkollateralsignalvägen
 51. Tidig och sen LTPSubsections

Bengt Ljungquist 2007-01-20