next up previous contents
Next: Översikt över reaktionsvägar för Up: Synapstransmission Previous: Funktionell indelning av synapser   Contents

Synapstransmissionsmodulering med second messengers

Den tidigare indelningen av receptorer för glutamat kan göras generellt i jonotropiska och metabotropiska receptorer. De sistnämnda kan vidare delas in i två ytterligare familjer:
  1. G-protein-kopplade receptorer - dessa kopplas till en effektor genom ett guaninnukleotidbindande protein, kortare G-protein. Receptorer som ingår i denna familj är $ \alpha$- och $ \beta$-adrenergiska receptorer, muskarina ACh-receptorer, GABA$ _{B}$ receptorer, vissa glutamat och serotoninreceptorer, neuropeptidreceptorer samt odorant receptorer och rhodopsin. vanligtvis är effektormolekylen för dessa receptorer en second messenger, även om G-proteinet kan verka direkt självt.
  2. Receptor-tyrosinkinaser - dessa fosforylerar sig själva och andra proteiner på tyrosinkinasrester. Denna fosforylering av receptorns cytoplasmiska del leder till att den binda till och aktivera andra proteiner.Subsections

Bengt Ljungquist 2007-01-20