next up previous contents
Next: CSF - cirkulation Up: Cellulära mekanismer för inlärning Previous: Implicit långtidsminne   Contents

Explicit minne

Figure 51: Översikt över hippocampala signalvägar och en experimentuppställning för att mäta LTP i Schafferkollateralsignalvägen
\includegraphics[width=\textwidth,bb=14 14 608 731]{bilder/minne/ltpochoversikt.eps}

Hippocampus har tre huvudsakliga signalvägar (se figur 51 :

  1. Perforanta signalvägen - från entorhinala kortex till granulacellerna i gyrus dentatus
  2. Mossfibersignalvägen - granulacellernas axoner som projicerar på pyramidcellerna i CA3
  3. Schafferkollateralsignalvägen - består av excitatoriska kollateraler från pyramidcellerna i CA 3 till pyramidcellerna i CA1

Samtliga dessa signalvägar har en stor integrativ verkan, d v s en kort tåg av aktionspotentialsignaler resulterar i markant ökad amplitud i postsynaptiska signaler. Detta fenomen kallas LTP, Long Term Potentiation. Mekanismen bakom skiljer sig något åt mellan de olika hippocampala signalvägarna.

I mossfibersignalvägen sker LTP genom att Ca $ ^\textrm{2+}$-inflöde aktiverar calmodulin som sedan startar samma reaktionsväg som vid sensoriska neuroner vid associativ inlärning. Dessutom kan LTP i mossfiber reglerars genom modulation av noradrenerga och $ \beta$-adrenerga receptorer. Själva signaleringen från mossfiberna till deras målceller sker via glutamat.

I Schafferkollateralsignalvägen utsöndrar kollateralerna glutamat som signalsubstans. Denna signalväg skiljer sig dock från mossfibernsignalvägen på framförallt två punkter:

Det verkar även föreligga en retrograd signal från postsynaptisk neuron till presynaptisk neuron. Denna verkar utgöras av NO (kvävemonoxid).

Figure 52: Tidig och sen LTP
\includegraphics[width=\textwidth,bb=14 14 993 1259]{bilder/minne/ltp.eps}

Precis som minneslagring så har LTP faser, se figur 52. Ett tåg av aktionspotentialer producerar tidig LTP som varar i 1-3 timmar medan fyra eller fler tåg inducerar en mer varaktig LTP kallad sen LTP. Denna varar mer än 24 h och inbegriper protein- och RNA-syntes.

Under tidig LTP sker en funktionell förändring, nämligen att sannolikheten för transmitterfrisläppning ökar utan att någon strukturell förändring sker. Under LTP sker dock en tillväxt av nya release-lokaler presynaptiskt samt nya postsynaptiska receptorkluster.

Experiment har visat att LTP i Schafferkollateralsignalvägen är viktigt för spatiellt minne. Vidare påverkar interferens i komponenter gemensamma för såväl sen som tidig LTP både korttidsminne och långtidsminne. Interferens med endast komponenter vilken sen LTP sker påverkar dock endast konsolidering av långtidsminne.


next up previous contents
Next: CSF - cirkulation Up: Cellulära mekanismer för inlärning Previous: Implicit långtidsminne   Contents
Bengt Ljungquist 2007-01-20