next up previous contents
Next: Explicit minne Up: Cellulära mekanismer för inlärning Previous: Implicit korttidsminne   Contents

Implicit långtidsminne

Implicit kort- och långtidsminne är inte tydligt åtskiljbara entiteter utan överlappar varandra:

 1. Både kort- och långtidsminne är inblandade i synaptiska förändringar över flera synapser på olika lokaler
 2. I bägge typerna av minne ökar den synaptiska styrkan genom frisättning av neurotransmitter
 3. Samma transmitter, serotonin, utlöser bägge typerna av minne
 4. cAMP- och PKA-signalvägarna är involvererade i bägge typerna av mekanismer

Figure 50: Varaktig synaptisk förändring vid sensitisering
\includegraphics[width=\textwidth,bb=14 14 820 1064]{bilder/minne/long_termsenitization.eps}

Konsolidering (se sektion 9.3) inbegriper tre processer: genuttryck, proteinsyntes samt tillväxt (eller avskärning) av synaptiska förbindelser. Dessa förlöper enligt följande (se figur 50):

 1. PKA aktiverar MAP-kinas
 2. PKA och MAP-kinas aktiverar CREB-1, en transkriptionsfaktor, samt inaktiverar CREB-2, en transkriptionsrepressor
 3. CREB-1 binder till ett promoterelement CRE, varpå två downstream target genes aktiveras:
  1. Ubiquitinkarboxyterminalhydrolas, som aktiverar proteosomer vilka gör PKA varaktigt aktiv. Detta sker genom att de regulatoriska delarna av PKA (PKA består av fyra delar, två regulatoriska som inhiberar de två andra katalytoriska subenheterna) degraderas och de katalytiska därmed fortsätter att vara aktiva. Detta medför att transmittersubstans kommer att frisättas långt efter det att insignalen (serotonin) upphört
  2. Transkriptionsfaktorn C/EBP, vilket är en komponent i en genkaskad som reglerar tillväxt av nya synaptiska förbindelser. Det är detta som gör långtidsminne så stabilt. Detta sker inte bara för sensoriska neuroner, utan även dendriter för motorneuroner ökar i antal.

   I motsats till sensitisering blir effekten vid habituering motsatt; antalet synapser ocn andelen terminaler med aktiva zoner minskar.

Samma signalväg, cAMP-PKA-CREB, verkar vara inblandad i långtidsminne för klassisk betingning.


next up previous contents
Next: Explicit minne Up: Cellulära mekanismer för inlärning Previous: Implicit korttidsminne   Contents
Bengt Ljungquist 2007-01-20