next up previous contents
Next: Cellulära mekanismer för inlärning Up: Inlärning och minne Previous: Implicit minne   Contents

Gemensamma egenskaper

Inlärning är ofta en blandning av implicit och explicit inlärning. Vanligtvis krävs först en mer explicit komponent då en medveten kontroll krävs för att så småningom vara mer av implicit karaktär och bli mer automatiserad.

Både explicit och implicit minne lärs in i steg; först lagras information i korttidsminne föra att sedan genom ett eller flera steg lagras i långtidsminnet. Det första steget, inlagringen till korttidsminnet, kan enkelt störas, men när väl minnen formerats i långtidsminnet försvinner de inte.Bengt Ljungquist 2007-01-20