next up previous contents
Next: Hypothalamus emotionella reglering Up: Emotions- och uppförandehomeostas Previous: Parasomnier   Contents


Emotionella tillstånd och känslor

De perifera, skeletomotoriska och autonoma aspekterna av emotion har två funktioner:

Emotion är till viss del beroende på kroppsliga reaktioner på stimuli; en autonom, endokrin eller frivillig respons på ett stimuli är relaterade till specifika känslor. Ryggmärgslesioner har exempelvis visat minska den upplevda känslointensiteten. Det är emellertid fallet så att även emotion kan trigga en nödreaktion, fight-or-flight. Amygdala spelar här en viktig roll då känslor uppstår där som en följd av att perifera faktorer vägs samman med centrala faktorer från cerebrala kortex. Emotion kan definieras som den omedvetna värderingen av en situation som skadlig eller gynnsam medan känslor är den medvetna reflektionen av det omedvetna värderingsutfallet. Ordningsföljden blir då:

  1. Omedveten, implicit vördering av ett stimuli
  2. Handlingstendenser
  3. Perifer respons
  4. Medveten förnimmelse
Känslor kan således ha egen logik, obereoende av medvetna kognitiva processer eller somatiska händelser som är förknippade med emotionella tillstånd.

Den anatomiska struktur som svarar för den perifera autonoma responsen är hypothalamus medan den centrala utvärderande, såväl medvetet som omdvetet, är amygdala.

Den omedvetna utvärderingen av ett stimuli börjar före den medvetna. Vidare är de neurala system som lagrar omedvetna minnen om emotionella tillstånd inte de samma som ansvarar för minnet av en medveten känsla. Skada på amygdala leder till att oförmåga för ett emotionellt stimuli att ge uppphov till en omedveten emotionell respons. Skada på hippocampus leder till oförmåga att känna igen de kognitiva egenskaperna hos rädsla, d v s var det stimuli som framkallade rädslan var beläget och i vilken kontext den ägde rum. Där kognitiva system erbjuder möjligheten att handla eller ej begränsar de omedvetna systemen handlingsurvalet.

Detta synsätt ligger in linje med de minnsstyper som presenteras i sektion 9.3, explicit och implicit minne-Subsections
next up previous contents
Next: Hypothalamus emotionella reglering Up: Emotions- och uppförandehomeostas Previous: Parasomnier   Contents
Bengt Ljungquist 2007-01-20