next up previous contents
Next: Vakenhetsreglering Up: Sömn och drömmar Previous: Cirkadiska rytmer   Contents

Sömnens stadier

Sömn definieras genom fyra olika kriterier:

  1. Reducerad motoraktivitet
  2. Minskad respons på stimuli
  3. Stereotypa ställningar (t ex för människor genom att ligga ner med slutna ögon)
  4. Relativt lätt att reversera

Sömnen inleds vanligtvis med icke-REM-sömn för att sedan övergå i REM-sömn.

Icke-REM-sömn kännetecknas av låg neuron-aktivitet, låg metabolism, låg hjärntemperatur, minskad sympatisk aktivitet med minskat blodtryck och bradykardi men med ökad parasympatisk aktivitet med t ex pupillkontraktion som följd. Det består av fyra olika stadier:

Under REM-sömn (Rapid Eye Movement) uppträder EEG-aktivitet liknande den i vaket tillstånd eller under stadie 1. Vissa neuroner i pons, nucleus geniculatum laterale och occipitalloben uppvisar en sporadiskt högre aktivitet, vilket följaktligen benämns PGO-spikar. Dessa börjar i pons, går sedan via n. geniculatum laterale till occipitalloben. De har ett samband med de hastiga ögonrörelser som uppkommer under REM-sömnen. Under denna uppträder också ett förhöjt medvetandetillstånd med ökad metabolism och ökad hjärntemperatur. Det som däremot kontrasterar starkt mot det vakna tillståndet är den atoni (frånvaro av muskeltonus) som råder. Endast de muskler som kontrollerar ögon, öronben i mellanörat och diafragman är aktiva. Vidare förekommer erektion resp. klitorisförstoring, kontraherade pupiller. Vidare blir andning relativt okänslig för förändringar av CO $ _\textrm{2}$-halt i blodet och responsen på temperatur förändringar minskad, vilket leder till att kroppen antar omgivningens temperatur i ökad grad.

Sömnstadierna repeteras cykliskt; normalt inleds sömn med icke-REM stadie 1, 2, 3 och 4 i följd. Efter ca 70-80 min återvänder den sovande till högre stadier (2 eller 3) för att sedan träda in i REM-sömn som varar ca 5-10 min. Efter detta går den sovande återigen in i icke-REM sömn och påbörjar en ny cykel. En sömncykel varar således normalt i 90-110 min.


next up previous contents
Next: Vakenhetsreglering Up: Sömn och drömmar Previous: Cirkadiska rytmer   Contents
Bengt Ljungquist 2007-01-20