next up previous contents
Next: Sömnens stadier Up: Sömn och drömmar Previous: Sömn och drömmar   Contents

Cirkadiska rytmer

Sömn och vakenhet följer en naturlig rytm, en s k cirkadisk rytm på ca 24 h. Denna rytm är endogen och kan vidmakthållas även utan yttre stimuli. Normalt sker dock en reglering av denna rytm med hjälp av s k zietgebers, signaler från omgivningen som indikerar tid. Den viktigaste av dessa är ljus och mörker. Detta sker framförallt via tractus retinohypothalamicus, en nervbana från retina till nucleus suprachiasmaticus, vilken fungerar som pacemaker för den cirkadiska rytmen. Denna rytm indikerar när en individ skall sova. Vid frånvaro av signaler från detta nucleus kommer likväl individen att sova; lika många timmar per dygn kommer att tillbringas i sömn som tidigare, men de kommer dock inte att vara nödvändigtvis sammanhängande på natten.Bengt Ljungquist 2007-01-20