next up previous contents
Next: List of Figures Up: Neurofysiologi - en sammanfattning Previous: Contents   Contents


List of Tables

  1. Neurotransmitters
  2. Tre signaleringssystem för second messengers
  3. Somatiskt sensoriska receptortyper
  4. Perifera afferenta nervfibers grupper och deras ledningshastighet
  5. Muskulo-sensoriska fibers klassifikation
  6. Afasier


Bengt Ljungquist 2007-01-20