next up previous contents
Next: Sömn och drömmar Up: Neurofysiologi - en sammanfattning Previous: Nervskada och regeneration   Contents

Emotions- och uppförandehomeostasSubsections

Bengt Ljungquist 2007-01-20