next up previous contents
Next: Utveckling av neurotransmitterfenotyp Up: Nervcellers skapande och överlevnad Previous: Lokal signalerings betydelse för   Contents


Neuronala cellöden i hjärnbarken hos däggdjur

Neuroner i cerebrala kortex skapas i ventrikulära området, ett epitellager av förstadieceller. De omogna neuronerna migrerar därefter till kortikalplattan genom att följa radiala glialceller, en specialiserad klass av gliaceller som har kontakt med både ventrikalytan och pia mater. Den migrerande neuronens position bestäms av när den skapades; tidigt skapade migrerar till de djupa lagren och sent skapade till ytligare lager. Detta cellöde beror på när i cellcykeln som neuronen migrerar; en i cellcykeln tidigt migrerande i en gammal värd anpassar sig till denne och lägger sig i ett ytligt lager även om cellen transplanterats från en ung värd. Sker migreringen sent i cellcykeln behålles dock den ursprungliga identiteten och cellen lägger sig djupt.

Förstadiecellernas cellöden har också en temporal aspekt. Tidigt i neuronala utvecklingen förökar sig dessa till nya förstadieceller, medan allt fler nya celler efter hand blir neuroner. Celldelningens spatiala egenskaper spelar också roll; om cellen delar sig vertikalt kommer bägge cellerna att ha samma egenskaper som den ursprungliga cellen, medan om delningen sker vertikalt så kommer den översta av dem att differentiera till en neuron och migrera basalt.


next up previous contents
Next: Utveckling av neurotransmitterfenotyp Up: Nervcellers skapande och överlevnad Previous: Lokal signalerings betydelse för   Contents
Bengt Ljungquist 2007-01-20