next up previous contents
Next: Neuronala cellöden i hjärnbarken Up: Nervcellers skapande och överlevnad Previous: Nervcellers skapande och överlevnad   Contents


Lokal signalerings betydelse för neuronala och gliala cellöden

Förstadier av neuronala celler kan utvecklas till både neuroner och glia-celler. Specifikt kan s k neurala kam-celler ge upphov till en mängd olika celltyper, t ex Schwannceller, neuroner och melanocyter. BMP:er är ett exempel på signalsubstanser som styr cellöden. Vidare är helix-loop-helix-transkriptionsfaktorer viktiga för att skapa både centrala och perifera neuroner. Som beskrivet ovan med delta och notch blir endast vissa celler neuroner genom lokal signalering och negativ återkoppling. Ett exempel på sådan är GGF(Glial Growth Factor) som presenteras på ytan av autonoma neuroner och påverkar omgivande celler att bli gliaceller och på så sätt säkerställer en balans mellan celltyper.

Även i CNS beror glialcellbildning på sekretoriska signalfaktorer. De två typerna av glialceller, oligodendrocyter och astrocyter, har bägge samma föregångare som prolifierar under påverkan av PDGF (Platelet-derived growth factor). Om PDGF saknas differentierar föregångaren till oligodendrocyter. Differentieringen av astrocyter styrs av CNTF (Ciliary neurotrophic factor); astrocyter kan dock producera PDGF och på så sätt reglera antalet oligodendrocyter och en balans mellan celltyperna upprätthålls.


next up previous contents
Next: Neuronala cellöden i hjärnbarken Up: Nervcellers skapande och överlevnad Previous: Nervcellers skapande och överlevnad   Contents
Bengt Ljungquist 2007-01-20