next up previous contents
Next: Synapsers integrativa verkan Up: Direkt-gated transmission - NMJ Previous: Direkt-gated transmission - NMJ   Contents

Nikotina ACh-receptorns molekylära struktur

Figure 5: Nikotin ACh-receptor
\includegraphics{bilder/nAChreceptor.eps}

Den nikotina ACh-receptorn, se Figur 5 består i huvudsak av fem subenheter; två $ \alpha$, en $ \beta$ och en $ \delta$. Dessa består i sin tur av fyra subenheter om vardera ca 20 aminosyror, kallade M1-M4, vilka formar en alfahelix som går genom membranet. Av dessa är M2 närmast kanalen. På var sin sida om M2 finns negativa laddningar, vilka bidrar till kanalens katjonsselektivitet. I sin helhet består kanalen av tre regioner; den första på extracellulära sidan är trattformad, den andra är den relativt smala kanalen och den tredje återfinnes på cytoplasmiska sidan där kanalen blir bredare igen.Bengt Ljungquist 2007-01-20