next up previous contents
Next: Funktionella loopar hos basala Up: Basala ganglierna Previous: Beståndsdelar och indelning   Contents

Direkta och indirekta banan

Globus pallidus interna segment och substantia nigra pars reticulata inhiberar neuroner i thalamus och hjärnstammen. Fram till denna inhibition går två olika signalvägar genom basala ganglierna:

De bägge olika signalvägarna påverkas olika av dopaminerg input från substantia nigra pars compacta till striatum; den direkta vägen har exitatoriska dopaminreceptorer av D1-typ (egentligen D1 och D5, men dessa har ekvivalent funktion) medan den indirekta vägen har inhibitoriska dopaminreceptorer av D2-typ (egentligen D2,D3 och D4, men dessa har ekvivalent funktion). De dopaminerga kopplingarna från pars compacta leder således till en inhibering av thalamisk aktivitet.


next up previous contents
Next: Funktionella loopar hos basala Up: Basala ganglierna Previous: Beståndsdelar och indelning   Contents
Bengt Ljungquist 2007-01-20