next up previous contents
Next: Direkta och indirekta banan Up: Basala ganglierna Previous: Basala ganglierna   Contents

Beståndsdelar och indelning

Figure 31: Basala ganglier
\includegraphics[bb=0 0 360 465]{bilder/basalganglia.eps}

Basala ganglierna består av fyra huvudsakliga nuclei (se även figur 31 :

  1. Striatum - Den består av tre delkomponenter:
    1. Nucleus Caudatus
    2. Putamen
    3. Ventrala Striatum - inkluderar nucleus accumbens
  2. Globus pallidus - delas upp i ett internt segment och ett externt
  3. Substantia nigra - består av S.N. pars reticulata och pars compacta
  4. Nucleus subthalamicus

Den huvudsakliga delen av input går till striatum basala ganglierna från cerebrala kortex, hjärnstam och thalamus. Striatala neuroner projicerar på globus pallidus och substantia nigra, som i sin tur utgör den huvudsakliga outputen från basala ganglierna och använder GABA som neurotransmitter. Förutom sin reticulata del har substantia nigra även en kompakt del, pars compacta, belägen strax rostralt om pars reticulata och innehåller dopaminerga neuroner. Nucleus subthalamicus är beläget strax inferiort om thalamus och superiort av substantia nigras främre delar och innhåller de enda excitabelt verkande neuronerna i basala ganglierna. Dessa är glutaminerga. Se även figur 32 för en översiktsbild över anatomiska förbindelser mellan basala ganglier.

Förutom input från omgivande system tar striatum emot input via dopaminerga förbindelser från substantia nigra samt serotonerg input från nuclei raphe. Striatum kan delas in i två delar matrix och striosoma som skiljer sig histokemiskt ifrån varandra och har olika receptorer. Striosoma tar emot förbindelse från limbiska kortex och projicerar på substantia nigra pars compacta. Striatum består till största delen (90-95%) av GABA-erga celler som projicerar till andra lokaler. Dessa tar också emot en stor del av den input som kommer, Vidare är de normalt tysta förutom vid rörelse och vid perifera stimuli. Förutom dessa förekommer också projektionsneuroner som projicerar på externa globus pallidus och substantia nigra pars reticulata vilket sker genom neuropeptiderna enkephalin och neurotensin respektive substans P och dynorfin.

Striatum har två typer av inhibitoriska interneuroner, dels större kolinerga och mindre som signalerar m h a somatostatin, neuropeptid Y eller NO-syntetas. Deras axoner förgrenas rikt i kollateraler som reducerar striatal output.

Figure 32: Anatomiska förbindelser för basala ganglier
\includegraphics[width=\textwidth,bb=14 14 601 796]{bilder/basalgangliaconnections.eps}


next up previous contents
Next: Direkta och indirekta banan Up: Basala ganglierna Previous: Basala ganglierna   Contents
Bengt Ljungquist 2007-01-20