next up previous contents
Next: Skador och sjukdomar Up: Cerebellum Previous: Spinocerebellär framkoppling   Contents

Cerebellum och motorisk inlärning

Som tidigare nämnts försvagar klätterfiber kopplingen mellan granulära celler och purkinjeceller. Denna mekanism fungerar som en felsignal, utlöst från nucleus olives inferior. Lesioner i cerebellum förhindrar denna mekanism.Bengt Ljungquist 2007-01-20