next up previous contents
Next: Spinocerebellär framkoppling Up: Cerebellum Previous: Funktionell indelning   Contents

Afferenta fibers kodning

Moss- och klätterfiber skiljer sig åt relativt drastiskt m a p deras svar på sensorisk stimulering och aktivitet under motorisk aktivitet. Mossfiber har en spontan aktivitet som genererar en stadig ström av signaler som varierar i frekvens i takt med somatosensoriska, vestibulära och andra sensoriska stimuli. Likaså producerar frivilliga ögon- och extremitetsrörelser denna frekvensökning. Klätterfiber däremot uppvisar spontan lågfrekvent aktivitet som påverkas endast måttligt av sensorisk aktivitet.

De bägge fiberna producerar s k komplexa spänningsspikar med en mer utdragen duration hos purkinjeceller till skillnad från parallellfiberna som framkallar s k enkla spänningsspikar som är väldigt korta. De komplexa spänningsspikarna kan fungera som synkroniserande signal som framkallas av den synkrona aktiviteten hos många purkinjeceller, som ju i sin tur erhållit input från nucleus olivares inferiores där neuroner är sammankopplade men dendrodendritiska synapser.

Trots deras låga avfyrningsfrekvens så kan klätterfiber påverka cerebellär output genom att modulera input från parallellfiber till purkinjeceller. Detta kan ske på endera av två sätt:


next up previous contents
Next: Spinocerebellär framkoppling Up: Cerebellum Previous: Funktionell indelning   Contents
Bengt Ljungquist 2007-01-20