next up previous contents
Next: Funktionell indelning Up: Cerebellum Previous: Översiktlig anatomi   Contents

Cerebellära kortex struktur

Figure 28: Cerebellära kortex
\includegraphics[width=\textwidth,bb=36 187 576 605]{bilder/cerebellumkortex.eps}

Cortex cerebelli innehåller fem typer av celler

Cerebellära kortex har tre lager, i ordning från kortikalyta till vit substans (se även figur 28:

Se figur 30 för en översiktsbild över intercellulära kopplingar de olika celltyperna emellan.

Cellerna i de olika cellagren tar emot input från två typer av afferenta fiber med ursprung utanför cerebellum:

Figure 29: Cerebellärt glomerulus
\includegraphics[width=\textwidth]{bilder/glomerulus.eps}

Dessa fiber terminerar förutom på cortex cerebelli även på de djupa cerebellära nuclei även om en del mossfiber inte gör det.


\begin{landscape}
% latex2html id marker 1449
\begin{figure}
\centering
\...
...paths.eps}
\caption{Cerebellära signalvägar}
\end{figure}
\end{landscape}


next up previous contents
Next: Funktionell indelning Up: Cerebellum Previous: Översiktlig anatomi   Contents
Bengt Ljungquist 2007-01-20