next up previous contents
Next: Cerebellum Up: Frivillig rörelse Previous: Premotoriska områdens bidrag till   Contents


Sensomotorisk transformation

Målinriktade rörelser kräver omvandling av sensoriska signaler beträffande miljön till motoriska styrsignaler. Denna process kallas sensorisk transformation.

Då en rörelse innebär att sträcka sig efter ett objekt innebär detta att information om dess belägenhet i förhållande till den kroppsdel som sträcks ut är viktig. Då detta objekt skall greppas är däremot själva objektets form och storlek. Detta återspeglar sig i det faktum att den sensoriska transformationen äger rum längs två separata vägar:

Vilka neuroner som är aktiva i lateralt ventrala premotoriska området inför en greppning skiljer sig dels på objektets spatiala struktur, men även på t ex om det berör att inhämta föda eller om det är fråga om ett precisionsgrepp eller kraftgrepp. En annan typ av neuroner, s k spegelneuroner har upptäckts i detta område hos apor. De avfyras även då en apa iakttar en annan då denna utför en rörelse. Gemensamt för alla dessa neuroner är att de identifiera olika typer av målinriktade rörelser snarare än hur de skall utföras.


next up previous contents
Next: Cerebellum Up: Frivillig rörelse Previous: Premotoriska områdens bidrag till   Contents
Bengt Ljungquist 2007-01-20