next up previous contents
Next: Frivillig rörelses kortikala organisation Up: Rörelse Previous: Mänsklig lokomotion   Contents


Frivillig rörelse

Frivillig rörelse skiljer sig från reflexer på framförallt två sätt:Subsections

Bengt Ljungquist 2007-01-20