next up previous contents
Next: Mänsklig lokomotion Up: Lokomotion Previous: Sensorisk inputs inverkan   Contents


Nedåtgående nervbanors lokomotoriska funktion

Supraspinal reglering av lokomotion kan delas in i tre funktionella system:

Försök har visat att hjärnstammen spelar en viktig roll i att initiera och bestämma hastigheten i rörelser. Vid stimulering av mesencephala lokomotoriska regionen hos cerebrata ökar aktivitetsgraden med intensitet; i takt med ökad elektrisk stimulans av detta område ökade djurets förflyttning från sakta gång till trav till galopp. Även andra motoriska områden i hjärnan kan producera lokomotion när de stimuleras elektriskt. De signaler som initierar lokomotionen och kontrollerar dess hastighet sänds till ryggraden av glutaminerga neuroner vars axoner projicerar längs med retikulospinala nervbanan.

Visuell och motorisk integration sker huvudsakligen i motorkortex. Lesioner i detta område medför oförmåga att ta hänsyn till visuell information vid motorisk planering, även om det är möjligt att gå på en slät yta.

Skador på lillhjärnan (cerebellum) medför signifikanta avvikelser i lokomotion, t ex olika leders vinkelhastighet och rörelseomfång samt koordination mellan olika extremiteter. Dessa avvikelser kallas även ataxi och uppträder även vid lokomotion över släta ytor, vilket innebär att cerebellum är inblandad i all reglering av lokomotion. Den tar emot information om aktuella gångrörelser samt tillståndet hos spinala rytmskapande nätverk via uppåtgående nervbanor. Cerebellum jämför det förväntade kroppsdelsläget med det faktiska och justerar rörelsemönstret därefter.


next up previous contents
Next: Mänsklig lokomotion Up: Lokomotion Previous: Sensorisk inputs inverkan   Contents
Bengt Ljungquist 2007-01-20