next up previous contents
Next: CNS-skadors inverkan på reflexer Up: Spinala reflexer Previous: Centrala motorkommandons inverkan på   Contents


Proprioceptiva reflexer reglerar voluntära och involuntära rörelser

Proprioceptiv information spelar en viktig roll för styrning av rörelser; t ex har en patient med sensorisk neuropati i armen abnorma rörelsebanor för denna.

Förutom de kortare reflexbanorna t ex sträckreflexens monosynaptiska nervbana förekommer även lång-loop-reflexer. Dessa passerar förbi motorkortex och har en viktig roll i att reglera reflexer för distala muskler.

Sträckreflexen och ko-kontraktionen av $ \alpha$- och $ \gamma$-motorneuroner är ett exempel på hur en signal från en neuron som projicerar från ett högre centra kan fungera som styrsignal för muskeln och där sträckreflexen har en servomekanisk funktion. Den bibehåller en rörelsebana trots yttre störningar. För stora störningar räcker emellertid inte sträckreflexen ensam till; då man t ex lyfter en oväntat tung resväska får man ofta försöka en andra gång.Bengt Ljungquist 2007-01-20