next up previous contents
Next: Centrala motorkommandons inverkan på Up: Spinala reflexer Previous: Muskelspolen   Contents


Ryggmärgens neuronala nätverk

Ia-fiber ansluter direkt till $ \alpha$-motorneuroner i monosynaptiska nervbanor. Förutom den homonyma (tillbaka till samma muskel) kopplingen till den motorneuron som innerverar muskeln där den Ia-fibern kommer ifrån så förekommer även heteronyma (tillbaka till andra muskler) kopplingar till andra muskler med liknande mekanisk verkan. Vidare förekommer disynaptiska nervbanor där Ia-fibern via excitation av inhibitoriska interneuroner inhiberar antagonisten till dess homonym. De viktigaste sensoriska fiberna sammanfattas i Tabell 5.


Table 5: Muskulo-sensoriska fibers klassifikation
Typ Receptor Axon Känslig för
Ia Primära spoländar 12-20 $ \mu$m myeliniserade Muskellängd och dess tidsderivata
Ib golgireceptor 12-20 $ \mu$m myeliniserade Muskelspänning
II Sekundära spoländar 6-12 $ \mu$m myeliniserade Muskellängd
II Icke spoländar 6-12 $ \mu$m myeliniserade Djup tryckkraft
III Fria nervändar 6-12 $ \mu$m myeliniserade Smärta, kemiska stimuli samt temperatur (viktig för fysiologisk respons på fysisk träning)
IV Fria nervändar 0,5-2 $ \mu$m ej myeliniserade Smärta, kemiska stimuli samt temperatur


Sträckreflexens reciproka innervation av agonist och antagonist är inte på något sätt unik; även frivillig rörelse innerverar agonist excitatoriskt och antagonist inhibitoriskt för att skapa ett mindre motstånd för rörelsen.

Ibland kan det även vara bra att primus motor och dess antagonist kontraheras bägge samtidigt. En sådan kokontraktion ger ökad styvhet åt leder och kan vara användbart när precision är av stor vikt. Typ Ia-interneuroner både exciteras och inhiberas av flera av ryggmärgens nedåtgående nervbanor och kan således styras av supraspinala centra till motverka den reciproka inhibitionen.

En viktig klass av inhibitoriska interneuroner är Renshaw-celler. De exciteras av motorneuronernas kollateraler och inhiberar flera motorneuroner, inklusive de motorneuroner som exciterar dem, samt typ Ia inhibitoriska neuroner. Kopplingarna till motorneuroner hjälper till att stabilisera excitationsfrekvensen hos dessa, medan kopplingarna till inhibitoriska interneuronerna av typ Ia hjälper till att reglera styrkan i den reciproka inhibitionen av antagonister. Renshaw-celler tar även emot input från nedåtgående nervbanor och distribuerar därmed inhibition till uppgifts-relaterade interneuroner och bidrar därmed sannolikt till att etablera kommunikationsmönstret för att utföra en viss motorisk uppgift.

Ia-fiber är högst divergenta; en enskild Ia-fiber har monosynaptiska kopplingar till såväl samtliga homonyma motorneuroner. Vidare förekommer innervation till upp emot 60 % av motorneuronerna som innerverar en synergist till muskeln från vilken Ia-fiberna härstammar ifrån. Denna starka divergens gör att även svaga stimuli kan ha stora effekter.

Golgireceptorn är en sensorisk receptor belägen i föreningen mellan muskelfiber och senor. Den består av en enkel axon av typ Ib som tappar sin myelinskida en bit in i den kapsel som omger receptorn. Därefter förgrenar sig axonen till många fina nervändar som slingrar sig emellan flätade kollagenfiberbuntar. Då receptorn sträcks kommer kollagenfiberbuntarna också att göra detta och därmed trycka ihop nervändarna som då exciteras. Receptorn blir således känslig för kraft som verkar på muskeln i dess längdriktning.

De afferenta Ib-fiberna från golgireceptorn orsakar en di- eller trisynaptisk inhibition av homonyma motorneuroner genom s k autogen inhibition. Deras verkan är dock komplex eftersom de interneuroner som förmedlar den även tar emot konvergent input från muskelspolens Ia-fiber, afferenter från kutana receptorer, afferenter från leder såväl som både excitatorisk som inhibitorisk input från olika nedåtgående nervbanor. Ib-fiber är även sammankopplade med motorneuroner som innerverar muskler i olika leder.


next up previous contents
Next: Centrala motorkommandons inverkan på Up: Spinala reflexer Previous: Muskelspolen   Contents
Bengt Ljungquist 2007-01-20