next up previous contents
Next: Motorneuroners sjukdomar Up: Motorenhetens sjukdomar Previous: Motorenhetens sjukdomar   Contents


Skillnader mellan neurogena och myopatiska sjukdomar

Vid neurogena sjukdomar uppkommer en gradvis muskulär svaghet och atrofi. Samma symptom uppkommer myopatier, och det är därför nödvändigt att kunna skilja mellan dessa. Andra mindre vanliga symptom vid myopati är myotoni, myalgi samt myoglobinuri. Muskeldystrofier är myopatier med speciell karakteristik:

Svagheten som myopatier respektive neurogena störningar orsakar är oftast olika i lokalitet; distal svaghet talar för neurogen störning medan proximal för myopati. Det finns dock många undantag till denna något för generaliserande regel. Fascikulationer talar dock entydigt för en neurogen störning, då de är synkrona rörelser för alla muskelfiber i en motorisk enhet. Fibrillationer härrör dock från spontan aktivitet i enskilda muskelfiber. Dessa är dock inte synliga med bara ögat.

Vidare ger störningar i nedre respektive övre motorneuroner (eg motorneuroner resp premotorneuroner) olika symptom:

Förekommer bägge två samtidigt är detta kan detta vara en indikation på ALS (Amyotrofisk Lateral-Skleros).

Då enda förekommande symptom är svaghet är ofta ej kliniska test tillräckliga för att ställa en korrekt diagnos och vidare laborativa test kan tas till för att vidare utröna orsaken till svagheten. Nedan följer en redogörelse för några av dessa:


next up previous contents
Next: Motorneuroners sjukdomar Up: Motorenhetens sjukdomar Previous: Motorenhetens sjukdomar   Contents
Bengt Ljungquist 2007-01-20