next up previous contents
Next: Rörelse är ett resultat Up: Motorenheten och muskelrörelse Previous: Typer av motoriska enheter   Contents


Minst rekryteras först

I motoriska enheternas värld går inte störst först utan sist; då endast en mindre kraft behövs för att utföra en rörelse kommer detta att resultera i att muskelfiber av typ I rekryteras i första hand. I takt med ökat kraftbehov rekryteras sedan typ IIA och slutligen IIB vid maximalt kraftbehov. Då kraftbehovet avtar gäller det omvända.

Förklaringen till detta fenomen står att finna att mindre neuroner exciteras före de större då samma transmembrana ström kommer att ge upphov till större potentialförändringar i de mindre. Detta tjänar framförallt två syften: För det första så sparas uttröttbara fiber till dess att de verkligen behövs och för det andra så anpassas kraftstegringen vid ett måttligt ökat uttag till uppgiften; om de kraftfullare fiberna skulle rekryterats även för uppgifter som kräver en mindre total kraftökning hade resultatet blivit ett ryckigt uppförande för dessa mer finmotoriska uppgifter.

Det totala kraftuttaget beror både på antalet muskelfiber men också vilken frekvens som dessa avfyrar med enskilt. Bägge dessa faktorer ökar gradvis i takt med ökat kraftbehov och resulterar i en jämn kontraktil kraftökning i muskeln.


next up previous contents
Next: Rörelse är ett resultat Up: Motorenheten och muskelrörelse Previous: Typer av motoriska enheter   Contents
Bengt Ljungquist 2007-01-20